Dil Seenei :

0 (332)

710 25 35
nternet E-Posta :
yesilyurtotel@hotmail.com
Rezervasyon
Rezervasyon ileminizi gerekletirdikten ksa bir sre sonra onaylanmak zere verdiiniz bilgiler dorultusunda size geri dn yaplacaktr.
�nsan Kaynaklar�

�nsan kaynaklar�n�n sorumlulu�u sahip oldu�umuz insan kayna��n�n rakiplerimizinkinden daha e�itimli daha ba�ar�l� ve daha motivasyonlu olmas�n� sa�lamakt�r. Misyonumuz, Ye�ilyurt Otel'in genel hedeflerine olumlu yönde katk� sa�larken, her bir bireye itibarl� birer mü�teri gibi davranmakt�r. Ye�ilyurt Otel olarak kendimizi, en yüksek standartta kalite hizmetleri ve tüm çal��an beklentilerinin ötesinde, tüm de�erli mü�terilerimize daha iyi hizmet vermelerini sa�layacak, istihdam, e�itim, çal��an ili�kileri, menfaatleri ve güvenlik deste�i sa�lamaya adad�k. Kendimizi adad���m�z bu de�erlere, en yüksek seviyede bireysel ahlak mertebesine eri�me taahütü ile yerine getirmeliyiz. �� yerinde çe�itlili�in de�erinin fark�nda olarak ve bunu cesaretlendirerek, en kalifiye ki�ilere isitihdam sa�lamaya çabalamaktay�z. Yerel i�çi ve i� kanununa s�k� bir �ekilde riayet ederken, çal��anlara itibar ve e�it muamele yapacak sa�lam politikalar, kurallar ve uygulamalar yarat�r, yönetir ve aktar�r�z. Tüm de�erlerimizin �����n Ye�ilyurt Otel ailesine kat�lmak istiyorsan�z yesilyurtotel@hotmail.com adresine CV'nizi gönderebilirsiniz.

�nsan Kaynaklar�
Resim Galerisi
Abonelik
Haberlerimizin ve kampanyalarmzn e-postanza gelmesini istiyorsanz aadan e-posta adresinizi kayt edebilirsiniz.
Pir mer Mahallesi smet Paa Caddesi Polis Evi Yan No:7 Ereli/Konya
0332 7102535